ပါတီအမှတ်စဉ် ပါတီအမည်
အမှတ်စဉ် (၁၀၀) ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်