ပါတီအမှတ်စဉ် ပါတီအမည်
အမှတ်စဉ်( ၃၆ ) ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၃၇ ) ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၃၈ ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄၀ ) စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ်(စဒက) လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄၁ ) ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄၂ ) အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄၃ ) ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄၄ ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄၆ ) ဗမာပြည်သူ့ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄၇ ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၄၉ ) မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၀ ) မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၁ ) ကရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၂ ) မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၃ ) တိုင်းလိုင် ( ရှမ်းနီ ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၅ ) အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၆ ) ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၇ ) ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၈ ) မွန်အမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၅၉ ) ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၀ ) ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၁ ) မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၂ ) အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၃ ) ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၄ ) လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီ(ကယားပြည်နယ်) လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၅ ) ကယားလူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၆ ) အမျိုးသားတိုးတက်မြင့်မားရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၇ ) ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၈ ) ကချင်အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ပါတီ လေ့လာရန်
အမှတ်စဉ်( ၆၉ ) လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ) လေ့လာရန်